Metodika práce


Naše pátrání po židovských spoluobčanech


Náším cílem projektu bylo získat faktografické a obrazové materiály týkající se židovské komunity ve Světlé nad Sázavou v období před druhou světovou válkou a v jejím průběhu. Použili jsme metodiku projektu Zmizelí sousedé, ale nepátrali jsme jenom po osudech našich spoluobčanů, jejichž život vyhasl v některém z nechvalně proslulých koncentračních táborů, nýbrž jsme se snažili přinést i obrázek života židovské komunity Světlé nad Sázavou a její soužití s ostatními. Jako výstup našeho pátrání jsme si stanovili vyhotovení grafických panelů o rozměrech 600x1000mm – plastové desky na nichž bude na samolepící fólii vytištěn graficky a textově zpracovaný výsledek našeho bádání.


Metody sběru dat

  • Pátrání ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě

  • Tam se nám podařilo naskenovat zajímavé materiály k osobě předválečného starosty Světlé nad Sázavou Mudr. Alfréda Weinsteina a přehlednou soupisku židovských obyvatel Světlé nad Sázavou.

  • Rozhovory s pamětníky předválečných let

  • Získali jsme poutavý materiál, který poukazuje na pěkné sousedské vztahy s židovskou komunitou, alba pamětníků vydala také zajímavé fotografie.

  • Rozhovory s potomky židovských spoluobčanů

  • Získali jsme hluboce lidský příběh paní Emilie Valentové a její matky Bedřišky Pentlářové, který se odehrál za válečných let v Terezíně. Díky těmto schůzkám se také podařilo v garážích či na půdách objevit už téměř ztracené artefakty minulosti – víko urny z Terezína, bankovky používané v Terezíně, Soupisky věcí či průkazky. Veškerý tento materiál jsme se souhlasem jeho vlastníků naskenovali pro další grafické zpracování.

  • Bakalářská práce Michala Cápa

  • Využili jsme také poznatků bakalářské práce absolventa našeho Gymnázia, Michala Cápa, který se zabýval světelskou židovskou komunitou před a v průběhu druhé světové války.


Zpracování dat a výstupy


Zvukové záznamy pořízené při rozhovorech s pamětníky a potomky židovských spoluobčanů byly zpracovány do textové podoby. Skenované materiály byly graficky upraveny pro umístění do panelů. Celkem během projektu vzniklo 7 různých panelů. Jejich grafické zpracování a přípravu pro tisk v reklamním studiu měl na starosti jeden z účastníků projektu -Ondřej Doktor. Dva panely jsou věnovány příběhu Emilie Valentové a Bedřišky Pentlářové a pro potřeby prezentace v památníku Yed Vashem v Jeruzalémě byly také vyhotoveny v anglickém překladu. Další panel přináší vzpomínky světelského patriota pana Vladimíra Berana a pojednává o jeho pohledu na život předválečné židovské komunity ve Světlé. V podobné duchu je zpracován i panel vzpomínek paní Marie Lodrové, která rovněž měla mezi židovskými rodinami množství známých. Poslední panel je potom věnován vzpomínkám a materiálům dokumentujícím osobnost světelského předválečného života Mudr. Alfreda Weinsteina který kdysi léčil i zrak prvorepublikového prezidenta T.G. Masaryka. Pět těchto panelů je připraveno pro Muzeum Světelska, zájem o výsledky naší práce projevilo také muzeum v Havlíčkově Brodě. Zpracovali jsme také podklady pro tento web, na kterém prezentujeme komplexní výsledky naší práce.